Katedra: (83) Katedra matematických metod v ekonomice
Semestr: 2023/2024 letní
od: 2024-02-19 do: 2024-08-31

Aplikované statistické metody

V tomto předmětu se studenti naučí navrhovat a realizovat dotazníkové šetření, které mohou použít například při výzkumu trhu, spotřebitelském a sociologickém průzkumu, analýzách spokojenosti apod. Studenti se rovněž seznámí s vybranými jednoduchými i složitějšími statistickými metodami. Studenti budou pracovat s reálnými statistickými daty získanými vlastním primárním šetřením. Ke sběru dat se naučí využívat online CAWI dotazníkovou službu (VYPLNTO.CZ), při analýzách dat budou používat vhodný statistický software (IBM SPSS Statistics). Součástí předmětu je také seznámení se základy akademického psaní (IMRAD, typografie, práce s obrázky a tabulkami, citace, normy).

Hlavním cílem předmětu je seznámit budoucího ekonoma s vybranými metodami získávání a analýzy ekonomických dat a ukázat mu, jak lze tyto metody a postupy využít v dalších předmětech studia, při tvorbě bakalářské nebo diplomové práce a v praxi. Při úspěšném absolvování tohoto předmětu student získá následující znalosti, dovednosti a schopnosti:

  • Seznámí se s možnostmi použití statistických metod při řešení konkrétních problému z oblasti marketingového, manažerského, případně sociologického průzkumu.
  • Naučí se navrhovat, realizovat a vyhodnocovat dotazníková šetření pro konkrétní problémy praxe, například pro průzkumy spotřebitelského chování a spokojenosti.
  • Získá dovednosti při zpracování dat z dotazníkového šetření na počítači s pomocí statistického programu IBM SPSS Statistics.
  • Dokáže používat vybrané statistické metody pro analýzu dotazníkových šetření a interpretovat získané výsledky pro konkrétní rozhodování.
  • Osvojí si základy akademického psaní, včetně práce s literaturou a tvorby bibliografických citací, což využije mimo jiné i při psaní seminárních nebo závěrečných prací.

Cílem předmětu Analýza dat pro bakalářské práce je naučit studenty prakticky zpracovávat statistická data. Výběr metod je orientován na zpracování souborů získaných při marketingových nebo sociologických výzkumech, pořízených zejména pro potřeby bakalářských prací, a vychází ze znalostí bakalářské statistiky. Součástí výuky jsou také základy akademického psaní.

Po úspěšném absolvování předmětu budou studenti schopni vytvářet a upravovat datové soubory, analyzovat je, interpretovat a prezentovat získané výsledky. Naučí se vytvářet popisné statistiky, provádět třídění 1. a 2. stupně a seznámí se s vybranými statistickými testy.

Používaný software: MS Excel.