V předmětu „Statistické metody v marketingu" se seznámíte s vybranými statistickými metodami, které vám mohou pomoci při analyzování dat získaných v marketingovém, případně sociologickém výzkumu a při rozhodování na různých úrovních marketingového řízení.

V předmětu si zopakujete a prohloubíte své znalosti ze základního kurzu bakalářské statistiky pro ekonomy („Statistika A“ nebo jiný podobný předmět) a naučíte se používat vybrané kvantitativní statistické metody používané v marketingu, zejména při výzkumu trhu, spotřebitelském a sociologickém průzkumu, analýzách spokojenosti, apod.

V tomto předmětu budete pracovat s reálnými statistickými daty získanými vlastním primárním nebo sekundárním šetřením. K primárnímu sběru dat se naučíte využívat online CAWI dotazníkovou službu (VYPLNTO.CZ), při analýzách dat budete používat vhodný statistický software (IBM SPSS Statistics).

Předmět „Statistické metody v marketingu" je určen především studentům bakalářského studia oboru Marketing a obchod na ekonomické fakultě VŠB - Technické univerzity Ostrava, kteří jej absolvují jako oborově povinný, obvykle v zimním semestru 2. ročníku studia.

 Povinnou prerekvizitou předmětu „Statistické metody v marketingu“ je úspěšné absolvování předmětu „Statistika A“. Doporučuje se však mít minimálně zápočet z podmiňujícího předmětu ještě před zahájením studia předmětu „Statistické metody v marketingu“.

 Předpokládá se rovněž schopnost práce s osobním počítačem a na internetu v rozsahu standardů ECDL, zejména schopnost práce s textovým editorem MS Word a tabulkovým kalkulátorem MS Excel.

Na předmět „Statistické metody v marketingu" plynule navazuje předmět „Marketingový výzkum A", který studenti oboru Marketing a obchod absolvují obvykle v zimním semestru 3. ročníku studia.