Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Definovat základní pojmy z oblasti měnové politiky EU
2. Objasnit zásadní události významné pro vývoj měnové spolupráce 
v Evropě
3. Vyhodnotit předpoklady nutné pro měnovou integraci v rámci EU
4. Analyzovat současný stav fungování evropské měnové unie
5. Formulovat perspektivy fungování evropské měnové unie
6. Vysvětlit hlavní přínosy měnové integrace v EU 

Vyučovací metody

Přednášky 
Semináře 

Anotace

V průběhu výuky bude posluchač seznámen s vývojem evropské měnové integrace a formováním evropské měnové unie.
Výklad geneze měnové integrace od prvních měnových unií z 19. století, přes vznik Evropského měnového systému a
následně vytvoření eurozóny poskytne základy pro analýzu ekonomických důsledků společné měny. Předmět se bude zabývat
zejména institucionálním pohledem na evropskou měnovou integraci - právním rámcem evropské měnové unie a rolí Evropské
centrální banky. Problematika měnové integrace bude doplněna otázkami koordinace fiskálních politik nezbytné pro
vytvoření úplné (komplexní) hospodářské a měnové unie. V předmětu bude diskutován taktéž proces integrace finančních
trhů v EU a pohled na eurozónu zvenčí, tedy její postavení ve světové ekonomice.

Povinná literatura

DĚDEK, Oldřich. 2014. Doba eura: úspěchy i nezdary společné evropské měny. Praha: Linde Praha. Monografie (Linde).
ISBN 978-80-720-1933-5.
GRAUWE, Paul de. 2016. Economics of Monetary Union. 11th ed. Oxford: Oxford University Press, 280 s. ISBN 978-01-987-3987-6.
LACINA, Lubor, Petr ROZMAHEL a kol. Euro: ano/ne? Praha: Alfa Nakladatelství, 2010. ISBN 978-80-87197-26-4.

Doporučená literatura

DYSON, Kenneth and Martin MARCUSSEN. Central Banks in the Age of the Euro: Europeanization, Convergence and Power.
Oxford: Oxford University Press, 2009. ISBN 978-0-19-921823-3.
EICHENGREEN, Barry. Globalizing capital: a history of the international monetary system. New Jersey: Princeton
University Press, 2008. ISBN 978-0-691-13937-1.
PLCHOVÁ, Božena, Josef ABRHÁM a Mojmír HELÍSEK. Česká republika a EU: Ekonomika - Měna - Hospodářská politika.
Praha: Agentura KRIGL, 2010. ISBN 978-80-86912-39-4.

Způsob průběžné kontroly znalostí během semestru

Prezentace na cvičeních
Seminární práce

E-learning

Kurz je součástí LMS Moodle

Osnova předmětu

PŘEDNÁŠKY
1. Počátky evropské měnové integrace
2. Evropský měnový systém
3. Teorie optimální měnové oblasti
4. Vznik evropské měnové unie
5. Institucionální a právní rámec evropské měnové unie
6. Strategie měnové politiky ECB
7. Cíle a nástroje měnové politiky ECB
8. Regulace a bankovní dohled v EU a role ECB
9. Monetární a fiskální politika v měnové unii
10.Finanční integrace v měnové unii
11. Měnová politika zemí EU nezapojených do měnové unie
12. Postavení EMU a společné měny euro ve světové ekonomice
 
CVIČENÍ
1. Měnové integrace a Evropský měnový systém
2. Teorie OCA: technické aspekty zavedení eura
3. Evropská měnová unie
4. Měnová politika ECB
5. Finanční integrace v EU a projekt Evropské bankovní unie
6. Kandidátské země na vstup do eurozóny a postavení eura v mezinárodním měnovém systému