Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Definovat základní pojmy z oblasti měnové politiky EU
2. Objasnit zásadní události významné pro vývoj měnové spolupráce 
v Evropě
3. Vyhodnotit předpoklady nutné pro měnovou integraci v rámci EU
4. Analyzovat současný stav fungování evropské měnové unie
5. Formulovat perspektivy fungování evropské měnové unie
6. Vysvětlit hlavní přínosy měnové integrace v EU

Vyučovací metody

Přednášky 
Semináře 

Anotace

Cílem předmětu je seznámit posluchače s vývojem evropské měnové integrace a 
formováním evropské měnové unie, poskytnout základy pro analýzu ekonomických 
důsledků společné měny, objasnit  institucionální rámec jednotné měnové 
politiky EU a způsob koordinace fiskálních politik členských zemí.

Povinná literatura

1. DĚDEK, O. Historie evropské měnové integrace. Od národních měn k euru. 1. vyd. Praha : C.H. Beck, 2008. ISBN
978-80-7400-076-8.
2. MARKOVÁ, J. Mezinárodní měnové instituce. Praha : Oeconomica, 2002. ISBN 80-245-0431-6.
3. LACINA, L. a kol. Měnová integrace. Náklady a přínosy členství v měnové unii. Praha : C. H. Beck, 2007. ISBN
978-80-7179-560-5.
4. LACINA, L., ROZMAHEL, P. a kol. Euro : ano/ne? 1. vyd. Praha : Alfa Nakladatelství, 2010. ISBN 978-80-87197-26-4.

Internetové stránky:
EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA. http://www.ecb.int/.
ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. http://www.cnb.cz/
PORTÁL EVROPSKÉ UNIE. http://europa.eu/pol/emu/index_cs.htm

Doporučená literatura

1. FIALA, P., PITROVÁ, M. Evropská unie. Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2003. 743 s. ISBN 80-7325-015-2.
2. JÍLEK, J. Peníze a měnová politika. Praha : GRADA Publishing, a.s., 2004. ISBN 80-247-0769-1.
3. NĚMEČEK, E. Mezinárodní měnový systém. Praha: Nakladatelství KAROLINUM, 2000. ISBN 80-246-118-4. 
4. TOMÁŠEK, M. Evropské měnové právo. Praha : C. H. Beck, 2004. ISBN 80-7179-860-6.

Způsob průběžné kontroly znalostí během semestru

Prezentace na cvičeních
Seminární práce

E-learning

Kurz je součástí LMS Moodle

Osnova předmětu

PŘEDNÁŠKY
1. Počátky evropské měnové integrace
2. Evropský měnový systém
3. Teorie optimální měnové oblasti
4. Vznik evropské měnové unie
5. Institucionální a právní rámec evropské měnové unie
6. Strategie měnové politiky ECB
7. Cíle a nástroje měnové politiky ECB
8. Monetární a fiskální politika v měnové unii
9. Institucionální rámec fiskálních politik členských zemí EU
10.Finanční integrace v měnové unii
11. Měnová politika zemí EU nezapojených do měnové unie
12. Postavení EMU a společné měny euro ve světové ekonomice
 
CVIČENÍ
1. Evropský měnový systém
2. Teorie OCA: technické aspekty zavedení eura
3. Strategie měnové politiky
4. Nezávislost a kredibilita centrální banky
5. Plnění konvergenčních kritérií
6. Kapitálové a bankovní trhy v eurozóně